فریلنسر کیست؟

سادهترین تعریف فریلنسر (Freelancer) این است که: یک نفر، بدون اینکه به یک سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخص متعهد شود، فعالیت حرفهای و تخصصی خود را برای مجموعههای مختلف انجام میدهد و بسته به نیاز و پروژههای در دسترس، کارفرمای خود را تغییر میدهد.

مفهوم فریلنسر یا آزادکار، طی دهههای اخیر مطرح شده است.

میتوان گفت که آغاز انقلاب صنعتی، دوران شکلگیریِ سازمان به مفهوم مدرن آن بود. همزمان با مطرح شدن مفهوم سازمان، مفهوم شغل هم معنای تازهای پیدا کرد.

 

با ظهور اینترنت و گسترش وب، فعالیت فریلنسرها هم افزایش یافت. این افزایش چنان جدی و چشمگیر بود که امروزه اصطلاحی به نام Freelancer Economy یا اقتصاد فریلنسرها یا اقتصاد آزادکارها شکل گرفته است.

 

توسعهی اینترنت و فنآوری اطلاعات، از دو طریق بر توسعهی اقتصاد فریلنسری تاثیر داشته است:

  • تکنولوژیهای ارتباطی، فرصت کار از راه دور و ارسال و دریافت پروژهها به صورت غیرحضوری را افزایش داده و از این طریق، ظرفیت انجام کار افزایش یافته است.
  • با توسعهی تکنولوژی اطلاعات، دهها فعالیت جدید مانند خدمات امنیت وب، طراحی وب و توسعه اپلیکیشنها، شکل گرفتهاند که در ذات خود، استعداد و پتانسیل زیادی برای کار فریلنسری دارند.

ارسال دیدگاه